Thai Kitchen: Mapow Specialties

  • Yummy Fruit Salmon $16.95 Yummy Fruit Salmon $16.95
  • Bangkok Dicey $13.95 Bangkok Dicey $13.95
  • Thai Lime Chicken $14.95 Thai Lime Chicken $14.95
  • Honey Pork $14.95 Honey Pork $14.95
  • Crispy Squid $14.95 Crispy Squid $14.95
  • Seafood Madness $16.50 Seafood Madness $16.50
  • Duck Basil $21.95 Duck Basil $21.95
  • Hang Lay Curry Pork $13.95 Hang Lay Curry Pork $13.95

Go Back
go to top